Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Nine Maternity Boutique – webshop
ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom bij Nine Maternity Boutique – webshop,
1. Gebruik en wijziging van de Algemene Voorwaarden
Nine is een bedrijf naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Lamorinierestraat, 2018 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0635.635.357 (hierna ook omschreven als “Nine”, “Wij”, “Ons”, “Onze”)
Nine biedt een selectie van de artikelen die beschikbaar zijn in haar offline assortiment ook online aan via haar webshop www.nine.be/shop (de ‘Site’).
Deze pagina bevat de algemene voorwaarden waaronder wij Onze goederen via de Site aanbieden (‘Algemene Voorwaarden’). Al Onze goederen die via de Site worden aangeboden, zijn uitsluitend onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden sluiten de door de Klant zelf aangevoerde algemene voorwaarden uit, ook al zijn deze van een latere datum als de onderhavige Algemene Voorwaarden. Geen enkele andere voorwaarde voor of aanpassing van deze Algemene Voorwaarden is bindend, tenzij die schriftelijk door Ons is goedgekeurd en ondertekend.
Klanten aanvaarden deze Algemene Voorwaarden door:
het bestellen van Items via de Site;
het selecteren van de optie “aanvaarden” op of naast het scherm waarop deze Algemene Voorwaarden weergegeven kunnen worden op de Site;
elke andere mogelijke wijze die als stilzwijgende aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in aanmerking genomen kan worden.
Wij behouden Ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen. Wanneer dergelijke aanpassingen zich voordoen, zullen deze op Onze Site publiek gemaakt worden. We kunnen deze wijzigingen steeds verder communiceren via de gebruikersomgeving, e-mail of andere communicatiemogelijkheden. Eventuele wijzigingen worden van kracht niet eerder dan veertien (14) dagen nadat ze publiek gemaakt zijn op Onze Site of op enige andere wijze meegedeeld zijn. Wijzigingen die ingevolge een wetswijziging noodzakelijk zijn, worden onmiddellijk van kracht. Het verder gebruiken van Onze Site na datum waarop deze wijzigingen van kracht werden, geldt als aanvaarding van de nieuwe Algemene Voorwaarden.

In deze Algemene Voorwaarden betekent:
‘Ons’ en ‘Wij’: Nine;
‘Klant’: de natuurlijke persoon die voor niet-professionele doeleinden een account aanmaakt op de Site en de Items bestelt;
‘U’: de Klant die gebruik wenst te maken van de diensten van Nine;
‘Account’: het account dat U dient aan te maken op de Site om gebruik te kunnen maken van Onze diensten;
‘Item’: een artikel zoals beschikbaar op de webshop van Nine op het moment van de bestelling via de Site.
Titels in deze Algemene Voorwaarden worden enkel gebruikt voor het gemak van verwijzing en hebben geen enkele invloed op de interpretatie en betekenis van de Algemene Voorwaarden.

Webshop
Om gebruik te kunnen maken van Onze Site, dient U een Account aan te maken door U te registreren op Onze Site. Het aanmaken van deze Account is gratis. U gaat ermee akkoord om correcte, accurate en volledige informatie over Uzelf in te vullen en eventueel bij te werken bij elke wijziging.
Het beschermen van de vertrouwelijkheid van Uw Account en wachtwoord, is Uw persoonlijke verantwoordelijkheid. U bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die uitgevoerd worden onder Uw wachtwoord of Account. U gaat ermee akkoord (1) Nine onmiddellijk op de hoogte te brengen van enig ongeoorloofd gebruik van Uw wachtwoord of Account of enige andere schending van de beveiliging, en (2) ervoor te zorgen dat U Uw Account afsluit aan het einde van elk bezoek aan Onze Site. Tenzij in geval van opzettelijke of zware fout van Onze kant, zijn Wij niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het foutief of onzorgvuldig gebruik van Uw Account en wachtwoord.
Indien U jonger bent dan 18 jaar, kan U gebruik maken van Onze Site, mits toestemming van een ouder of wettelijke voogd. Indien U jonger bent dan 13 jaar, bent U niet gemachtigd om Onze Site te gebruiken.
Nine kan op elk moment Uw account deactiveren en alle gerelateerde informatie en bestanden verwijderen, onder andere indien Wij menen dat U de gebruiksvoorwaarden van Onze Site niet bent nagekomen, indien U niet gehandeld heeft overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden of de gebruiksvoorwaarden of indien U zich gedurende een periode van zes (6) maanden of meer niet aanmeldt op Uw Account. U erkent dat Wij noch tegenover U, noch tegenover enige derde partij aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige beëindiging van Uw toegang tot Onze Site of voor het verwijderen van enige informatie of documenten gerelateerd aan Uw Account.
Elk vermoeden van fraude, misbruik of illegale activiteiten kan aanleiding geven tot de beëindiging van Uw account en desgevallend tot doorverwijzing naar de bevoegde instanties.

De overeenkomst
Nadat de Klant zijn persoonlijke gegevens heeft ingevuld en het bestelproces op de Site heeft afgerond en Nine de betaling ontvangen heeft, wordt aan de Klant een email gestuurd waarin Nine bevestigt de Items te zullen toesturen binnen de drie (3) tot vijf (5) werkdagen in België en binnen de drie (3) tot zeven (7) werkdagen naar Nederland, Frankrijk en Duitsland, overeenkomstig de door de Klant gekozen leveringsmethode, alsook aangeeft dat door de bestelling van de Items een overeenkomst is tot stand gekomen tussen Nine en de Klant, de Klant de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en aanvaardt en hij begrijpt dat de overeenkomst met Nine een betalingsverplichting met zich meebrengt.
Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van de aldus gesloten overeenkomst tussen U en Nine, bepalen Uw gebruik van Onze Site en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen U en Nine. U kan daarnaast ook onderworpen zijn aan aanvullende bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn wanneer U gerelateerde diensten van derden, inhoud van derden of software van derden wenst te gebruiken.

Levering
De Items worden geleverd op het door de Klant meegedeelde leveringsadres en volgens de door de Klant gekozen levermethode. De Klant is verantwoordelijk voor de juiste opgave van het leveringsadres.
Alle Items die U ontvangt via Onze Site zullen door een derde partij worden aangeleverd.
We leveren in Onze standaardverpakking. Speciale verpakkingswensen dienen door U kenbaar gemaakt te worden en kunnen bijkomende kosten met zich meebrengen.
Op het moment van de levering dient de Klant de leveringsbon af te tekenen voor ontvangst. U dient een bewijs van ontvangst van de geleverde Items te bewaren voor eventuele toekomstige geschillen hieromtrent.
U dient beschikbaar te zijn om de Items op passende wijze in ontvangst te nemen, zonder onnodige vertraging.
Wanneer door Uw weigering en/of nalatigheid om de levering in ontvangst te nemen of af te halen de levering of afhaling onredelijk vertraagd wordt, kunnen We, zonder afbreuk te doen aan enig ander recht waarover We beschikken en zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling, één of alle hierna volgende stappen ondernemen:
U de werkelijke opslagkosten en andere daartoe gemaakte kosten aanrekenen;
de Overeenkomst annuleren. In dat geval betalen We elk bedrag dat U Ons reeds betaald zou hebben terug, verminderd met de door Ons gemaakte administratiekosten (inclusief die voor de poging tot levering en daaropvolgende retourzending, evenals alle andere opslagkosten, zoals hierboven vermeld).
De levering of afhaling wordt geacht onredelijk te zijn vertraagd indien de levering, door toedoen van de Klant, niet heeft kunnen plaatsvinden binnen de veertien (14) dagen volgend op Onze eerste poging om U de Items te bezorgen.

De levering of afhaling wordt geacht onredelijk te zijn vertraagd door Ons toedoen indien de levering niet heeft kunnen plaatsvinden binnen de veertien (14) dagen volgend op de door Ons meegedeelde levertermijn.
Het met de Items verbonden risico gaat over op de Klant op het moment van de levering van de Items. Vanaf het moment dat het risico overgegaan is op de Klant, draagt de Klant de aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging en vernieling van elk Item.
De verzendingskosten van de Items worden gedragen door de Klant, conform te tarieven zoals aangegeven op de Site.
Indien een Item een verborgen gebrek zou bevatten, dient U Ons dit binnen de veertien (14) dagen na de ontdekking van het gebrek te melden via ellen@nine.be. Dergelijke klachten worden niet meer aanvaard één (1) maand na de levering van de Items.

Wettelijk herroepingsrecht
U heeft het recht om de overeenkomst met Nine zonder opgave van redenen te herroepen binnen de veertien (14) dagen na ontvangst of ophalen van de Items, zonder enige schadevergoeding of boete verschuldigd te zijn.
De overeenkomst is op correcte wijze herroepen indien Nine alle geleverde Items binnen de tien (10) dagen nadat U Nine per post aangetekend schrijven of per e-mail naar ellen@nine.be in kennis heeft gesteld van Uw beslissing om de overeenkomst te herroepen, heeft ontvangen.
In geval van herroeping van de overeenkomst binnen de hogervermelde termijn, verbindt Nine er zich toe om alle door U gedane betalingen, daarin begrepen de leveringskosten, terug te betalen binnen de veertien (14) dagen nadat Nine alle betreffende Items heeft ontvangen. Nine zal de terugbetaling verrichten door middel van de betalingswijze die U gekozen heeft voor de initiële overeenkomst. Indien U een andere leveringswijze dan de standaard leveringswijze gekozen heeft, worden de bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.
De kosten om de Items terug te sturen zijn ten laste van de Klant, behoudens indien de Items verborgen gebreken zouden bevatten, die dienen te worden gemeld overeenkomstig artikel 4 van de Algemene Voorwaarden.
Nine kan geen goederen terugnemen indien deze beschadigd zijn door een ongeschikt gebruik, duidelijk gedragen werden, of zich niet meer in de originele verpakking bevinden. In dergelijk geval zal de totale prijs van dergelijke Items aangerekend worden aan de Klant.
Enkel de Klant die tevens een ‘consument’ in de zin van art. I.1, 2° WER is, is gerechtigd om zich op het wettelijk herroepingsrecht, zoals bepaald in dit artikel 5 van de Algemene Voorwaarden, te beroepen.

Eigendomsvoorbehoud
Elk Item blijft de volle eigendom van Nine totdat de Klant de totaalprijs in hoofdsom van de Items die de Klant behoudt, alle accessoria, zoals interesten, kosten, schadevergoedingen, alsook elke andere openstaande en opeisbare vordering van Nine ten aanzien van de Klant, volledig betaald heeft. Tot zolang mag de Klant op geen enkele manier beschikken over de Items. Dit houdt in dat de Klant de Items niet mag aanwenden als betaalmiddel, mag verpanden of enig ander (zakelijk) recht hierop vestigen. De Klant zal de eventuele eigenaar van zijn (bedrijfs)lokalen, evenals elke andere derde die een zekerheid zou willen nemen of een beslag zou willen leggen op de Items, informeren over het feit dat de Items voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud ten voordele van Nine.
De Klant verbindt zich er eveneens toe om Nine onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen indien een derde beslag zou willen leggen/heeft gelegd op de Items of dreigt enig ander (zakelijk) recht te vestigen op de Items.
Het eigendomsvoorbehoud van Nine doet geen afbreuk aan de overdracht van de risico’s aan de Klant vanaf de levering van de Items. Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud staat de Klant in voor de bewaring van de geleverde Items in originele staat op een droge en reine plaats en is elke beschadiging en elk verlies, daarin begrepen gevallen van overmacht, te zijnen laste.

Tarieven en facturatie
De op de Site aangegeven prijzen van de verschillende Items zijn louter indicatief en binden Nine niet. Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de Items, zoals woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere reële kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie, geven Nine het recht om 80% van de prijs van de Items te wijzigen pro rata van het bedrag waarmee voormelde factoren werden gewijzigd.
Indien U voor de bestelling van de Items een factuur zou wensen, kunt u een boodschap schrijven in het vakje ‘Add a note to your order’ op het eind van je bestelling. De factuur wordt na de bestelling van de Items per e-mail nagestuurd op het door U meegedeelde e-mailadres, tenzij U uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven een papieren factuur te willen. Aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden houdt de aanvaarding van elektronische facturatie in. U bent gehouden tot een juiste en actuele opgave van het e-mailadres waarnaar de facturen verstuurd mogen worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het niet ontvangen van een factuur ingevolge een wijziging van het e-mailadres, ingeval van een technische fout, spamfilter of volle mailbox. Een elektronische factuur wordt geacht ontvangen te zijn op dezelfde dag als die van de verzending.

Alle klachten met betrekking tot de facturatie moeten uiterlijk binnen de dertig (30) dagen na de factuurdatum schriftelijk ter kennis gebracht worden aan Nine per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel of via e-mail naar ellen@nine.be. Elke klacht met betrekking tot een factuur vermeldt steeds de naam van de Klant, de datum, het factuurnummer en de reden(en) voor de betwisting. Indien de factuur niet binnen deze termijn wordt betwist, worden de gegevens op de factuur geacht als juist te zijn erkend door de Klant.

8. Betaling
Nine aanvaardt de volgende betalingsmethoden: betaling middels overschrijving of debetkaarten (Maestro, Bancontact),iDeal of kredietkaart (Visa, MasterCard).
U dient de door U gewenste betaalmethode aan te geven tijdens het registratie- en bestelproces op de Site, alsook Uw krediet- of debetkaartgegevens met het oog op de onmiddellijke betaling van de Items.
Door het bestellen van de Items garandeert U dat alle details die U aan ons doorgeeft correct zijn, dat de krediet- of debetkaart die U gebruikt U toebehoort en dat u over genoeg tegoed of kredietfaciliteiten beschikt om de kosten van de Items te dekken. We behouden ons het recht voor om uw betalingsdetails te valideren alvorens u de Items toe te sturen.
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Nine beschikt, is de Klant ingeval van niet -of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per aankoop. Onverminderd het voorgaande behoudt Nine zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

9. Aansprakelijkheid en overmacht
Nine heeft het recht om, tijdelijk of permanent, de Site geheel of gedeeltelijk, met of zonder kennisgeving, te wijzigen of stop te zetten. Ninz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een wijziging, schorsing of intrekking van deze dienstverlening. In dergelijk geval zal Ninz wel alle lopende bestellingen/overeenkomsten uitvoeren conform deze Algemene Voorwaarden.
Nine kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schorsing of beëindiging van Uw toegang tot de Site. In dergelijk geval zal Nine wel alle lopende bestellingen/overeenkomsten uitvoeren conform deze Algemene Voorwaarden.
Nine treft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het verwijderen of niet opslaan van gegevens of andere inhoud die kan worden bijgehouden of geüpload. Nine behoudt zich het recht voor om Accounts die inactief zijn voor een langere periode te beëindigen.
Nine kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vertraging of niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van oorzaken buiten haar controle (overmacht). Deze omvatten, niet limitatief, de volgende omstandigheden: oorlog, oproer, terreur, natuurrampen, brand, ontploffing, epidemie, lock-out, gebrek aan of onmogelijkheid om bevoorraad te worden met materiaal, uitrusting en/of transport, ernstige verstoring in de beveiliging van het Internet, technische storingen, stakingen van alle aard, onbevoegde toegang en/of binnendringing in de servers van de Site, faling van computers of telefoons, … In een geval van overmacht kan Nine elke overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn beëindigen.
Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke of zware fout, is Nine niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van enige rechtstreekse schade geleden door de Klant. Nine zal in ieder geval nooit gehouden zijn tot enige vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, daarin begrepen, maar niet beperkt tot winstderving, inkomensderving, omzetverlies, reputatieverlies, verlies van, schade aan of corruptie van data, vorderingen van derden, …
Ingeval de door Nine geleverde Items verborgen gebreken zouden vertonen, heeft de Klant recht op het herstel of de vervanging van het Item, tenzij dit onmogelijk of disproportioneel zou blijken.
Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke of zware fout, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Nine beperkt tot maximaal 500 EUR voor alle schadegevallen tesamen.
In ieder geval moet elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van Onze Site of deze Algemene Voorwaarden, om ontvankelijk te zijn, worden ingediend binnen één (1) jaar nadat de aanleiding voor de vordering is ontstaan ​​of ontdekt.
Deze uitsluitingen doen geen afbreuk aan Uw wettelijke rechten.

10. Overige

Indien (een deel van) enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet-afdwingbaar of strijdig zou zijn met een bepaling van dwingend recht of de openbare orde, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht of de openbare orde. In dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de niet afdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
Het niet opeisen van een recht onder deze Algemene Voorwaarden of het niet toepassen van een sanctie door Nine houdt geenszins een afstand van recht in.
De ondernemingsnaam, logo en de huisstijl zijn merken die Nine toebehoren (gezamenlijk de “Nine Handelsmerken”). Andere Nine producten, servicenamen en logo’s die gebruikt en getoond worden via de Site kunnen geregistreerde merken zijn die toebehoren aan hun respectievelijke eigenaars, die mogelijks verbonden zijn met Nine. Niets in deze Algemene Voorwaarden mag worden beschouwd als toekenning, implicatie, uitsluiting, licentie of recht om één ​​van de Nine Handelsmerken getoond via Onze Site te gebruiken zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle goodwill gegenereerd uit het gebruik van de Nine Handelsmerken kan enkel verleend worden via Onze exclusieve toestemming.
Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten en alle vorderingen die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden, het gebruik van onze Site, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
Alle geschillen omtrent overeenkomsten die aan deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen, alsook alle geschillen met betrekking tot het gebruik van Onze Site, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Vragen? Zorgen? Suggesties?
Neem contact met ons via ellen@nine.be om eventuele schendingen van deze voorwaarden te melden of indien u vragen heeft over deze voorwaarden of het gebruik van Onze Site.